Đức Phật giảng thế gian có 4 kiểu người thiện lương, bạn thuộc kiểu nào? – #LoiPhatDay.info

Phật Đà từng nói trong nhân gian có 4 kiểu người hiền năng thiện lương. Bạn thuộc loại nào trong số đó?

Xưa khi Phật Đà ở Trúc lâm Ca Lan Đà thành Vương Xá, một hôm Ngài nói với các tỳ kheo rằng:

“Thế gian có 4 loại ngựa tốt. Loại ngựa tốt thứ nhất, khi dùng kéo xe, nó chỉ cần nhìn thấy bóng roi liền biết hình thế, nên chạy nhanh hay chạy chậm, nên sang trái hay sang phải, thuận theo tâm người đánh xe. Này các tỳ kheo, đây là loại ngựa tốt đệ nhất thế gian.

Này các tỳ kheo, lại có loại ngựa tốt ở thế gian, tuy không biết quan sát bóng của chiếc roi, nhưng nếu roi hễ chạm vào lông đuôi nó thì nó có thể lập tức biết được suy nghĩ của người đánh xe, nên nhanh hay chậm, nên sang trái hay sang phải. Đây là loại ngựa tốt thứ nhì thế gian.

Này các tỳ kheo, nếu loại ngựa tốt mà không biết quan sát bóng roi, cũng không biết thuận theo ý nghĩ của người đánh xe khi roi chạm vào lông đuôi nó, thế thì phải dùng roi đánh lên da thịt nó thì nó mới biết lúc nào cần nhanh hay chậm, sang trái hay sang phải. Đây là loại ngựa tốt thứ 3 trong thế gian.

Này các tỳ kheo, nếu loại ngựa không biết ý nghĩ của người đánh xe như 3 loại ngựa trên thì phải dùng dùi sắt đâm vào thân nó, tổn thương đến da thịt, xương tủy của nó, thì nó mới có thể biết được phần nào. Người đánh xe dọc đường phải dắt nó đi thì nó mới có thể thuận theo ý nghĩ của người đánh xe, mới biết lúc nào cần nhanh hay chậm, sang trái hay sang phải. Đây là loại ngựa tốt thứ 4 trong thế gian”.

(Ảnh minh họa: weibo.com)

Ở thời đại Chính Pháp, có 4 kiểu người hiền năng thiện lương trên thế gian. Đó là những kiểu người nào?

Kiểu người hiền năng thiện lương thứ nhất nghe nói “có người bị thống khổ, thậm chí tử vong vì bệnh tật”, nghe được những đau khổ của lão, bệnh, tử, lập tức trong lòng nảy sinh nỗi sợ, dựa theo chính Pháp tư duy, tinh tấn dụng công dựa theo đạo lý, giống như loại ngựa tốt nhìn bóng roi liền biết điều chỉnh thuần phục. Đây chính là kiểu người hiền năng thiện lương đệ nhất, đắc được điều thiện trong chính Pháp mà tự điều chỉnh tuân theo.

Kiểu người hiền năng thiện lương thứ 2 không thể nào chỉ nghe nói “có người bị thống khổ, thậm chí tử vong vì bệnh tật” mà lòng nảy sinh nỗi sợ, để rồi tinh tấn dụng công theo đạo lý. Họ cần đích thân thấy những người chịu nỗi đau khổ của lão, bệnh, tử thì trong lòng mới nảy sinh nỗi sợ, mới tư duy theo chính Pháp, mới tinh tấn dụng công theo đạo lý, giống như loại ngựa tốt thấy roi chạm vào lông đuôi liền biết điều chỉnh thuần phục, thuận theo ý của người đánh xe. Đây chính là kiểu người hiền năng thiện lương thứ 2, đắc được điều thiện trong chính Pháp mà tự điều chỉnh tuân theo.

Kiểu người hiền năng thiện lương thứ 3 vẫn không thể lòng sinh nỗi sợ khi nghe thấy hoặc nhìn thấy nỗi khổ của lão, bệnh, tử, để có thể tư duy theo chính Pháp, tinh tấn dụng công theo đạo lý. Nhưng nhìn thấy những người thiện tri thức và những người họ thân cận ở làng xóm, thành ấp đang phải chịu nỗi khổ của lão, bệnh, tử mà không thể nào thoát khỏi được, lúc đó trong lòng họ mới nảy sinh nỗi sợ, mới tư duy theo chính Pháp, mới tinh tấn dụng công theo đạo lý. Kiểu người này cũng giống như loại ngựa tốt thứ 3, roi chạm tới da thịt thì mới biết điều chỉnh thuần phục, thuận theo ý của người đánh xe. Đây chính là kiểu người hiền năng thiện lương thứ 3, đắc được điều thiện trong chính Pháp mà tự điều chỉnh tuân theo.

Kiểu người hiền năng thiện lương thứ 4, đối với nỗi khổ lão, bệnh, tử mà người khác phải chịu thì họ không nghe, cũng không nhìn. Khi bản thân họ chịu nỗi khổ của lão, bệnh, tử thì trong lòng mới nảy sinh nỗi sợ, sinh lòng yếm ly, mới tư duy theo chính Pháp, mới tinh tấn dụng công theo đạo lý. Kiểu người này giống như loại ngựa thứ 4, phải chịu nỗi khổ cắt da thấu xương thì mới biết điều chỉnh thuần phục, mới thuận theo ý của người đánh xe. Đây chính là kiểu người hiền năng thiện lương thứ 4, đắc được điều thiện trong chính Pháp mà tự điều chỉnh tuân theo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*